Štatút kampane

Informácie

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá kampane „Na bicykli do obchodu“ (ďalej len „Kampaň“) a je jediným a záväzným dokumentom, ktorým sa riadi táto Kampaň (ďalej len „Štatút“).


Nad kampaňou prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR.

 

I. Organizátor Kampane


Organizátor Kampane: oz Mám rád cyklistiku (mrc)
Adresa sídla: Mlynárska 37/27, 926 01 Sereď
Krajina: Slovenská republika
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 403 227
(ďalej len „Organizátor“)II. Základné podmienky


1. Predmet Kampane
Základnou myšlienkou Kampane je motivovať ľudí k využívaniu bicykla ako dopravného prostriedka so zameraním na využitie pri nakupovaní. Zároveň kampaň podporuje rozvoj cyklistickej dopravy a jej úlohou je vplývať na predajcov a majiteľov obchodov, aby aktívne prispievali k rozvoju cyklistickej dopravy.
Za nákup je považovaná každá cesta na bicykli alebo inom bezmotorovom dopravnom prostriedku (kolobežka, skateboard..) za účelom kúpy tovaru alebo služieb. Patrí sem teda všetko od bežného nákupu v potravinách, v reštauráciách cez platby za služby u kaderníka, v servise až po platby za ubytovacie služby.

2. Cieľ Kampane
2.1. Motivovať širokú verejnosť, aby na svoje nákupy využívali namiesto individuálnej automobilovej dopravy bicykel.
2.2. Apelovať na predajcov a obchodníkov, aby vytvorili vhodné podmienky pre zákazníkov na bicykli (napr. budovaním cyklistickej infraštruktúry, poskytovaním výhod)

3. Priebeh a termíny Kampane
3.1. Kampaň prebieha v termíne od 1. do 30. septembra.
3.2. Registrácia do kampane bude spustená v nasledovných termínoch: 15. augusta a otvorená bude až do konca kampane (30. septembra)
3.3. Súčasťou kampane budú nasledovné súťaže: Fotografická súťaž, súťaže na sociálnych sieťach, súťaže pre zákazníkov a súťaže pre predajcov
3.4. Vyhodnotenie kampane ako aj súťaží a odovzdanie výhier bude prebiehať v termíne po skončení kampane, najneskôr do 31. októbra.

4. Fotografická súťaž
4.1. Fotografická súťaž (ďalej len súťaž) bude prebiehať v termíne od 1. do 30. septembra
4.2. K účasti v súťaži nie je nutná registrácia na portáli www.nabicyklidoobchodu.sk, registrovaní súťažiaci však majú možnosť nahrať fotku jednoducho a priamo cez systém.
4.3. Súťaž spočíva v odoslaní fotografie s tematikou nakupovania na bicykli, pričom každý súťažiaci má v súťaži jeden hlas, bez ohľadu na množstvo zaslaných fotografií
4.4. Súťažná fotografia musí obsahovať bicykel (kolobežku a pod.), alebo jeho časť a musí byť tematicky spojená s nakupovaním na bicykli, tj. na bicykli by mal byť napríklad košík na nákup, zavesená taška, batoh na chrbte alebo samotný nákup, bicykel bude odfotený pri obchode a pod.
4.5. Fotografie sa do súťaže môžu zasielať nasledujúcimi spôsobmi:

4.6. Zo všetkých prijatých fotografií, ktoré splnili základné podmienky, vyžrebujeme po skončení kampane a ich spracovaní najneskôr do 20. októbra dvoch náhodných výhercov. Zároveň prebehne súťaž aj na sociálnych sieťach, kde odmeníme fotografiu, ktorá získa najviac označení “Páči sa mi”. Mená výhercov zverejníme na webovej stránke kampane www.nabicyklidoobchodu.sk a zároveň aj v ostatných sociálnych médiách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom a ceny im budú zaslané poštou alebo inou formou. V prípade, že sa nám ani po 48. hodinách nepodarí spojiť s výhercom, vyžrebujeme ďalšieho súťažiaceho v poradí, ktorý získa výhru.

5. Súťaž pre registrovaných zákazníkov
5.1. Podmienkou účasti v súťažiach pre zákazníkov je registrácia na portáli www.nabicyklidoobchodu.sk a splnenie základných podmienok pre účasť. Registráciu je potrebné vykonať opakovane vždy v novom ročníku kampane.
5.2. Každý zákazník obdrží po úspešnej registrácii potvrdzovací mail s prihlasovacími údajmi
5.3. Hlavnou formou súťaže je realizovať nákupy na bicykli počas trvania kampane a následne ich zaznamenávať prostredníctvom prihlásenia do profilu zákazníka na portáli www.nabicyklidoobchodu.sk.
5.4. Vyplnením registračného formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá kampane a jednotlivé nákupy bude nahlasovať čestne a na základe skutočnosti.
5.5. Zákazník zadáva dátum nákupu, miesto kde nakúpil a odhadovaný počet kilometrov, ktoré pri ceste do obchodu najazdil (nezáleží na tom či to bolo z domu či z práce a pod.). Miesto, teda predajcu buď vyberie zo zoznamu registrovaných predajcov alebo pokiaľ predajca nie je zaregistrovaný, tak ho uvedie v ďalšom riadku ako “názov predajcu” a “mesto”. Nákup môže pridať najneskôr päť dní po jeho realizácii, po tomto termíne už nebude možné nákup pridať – stačí teda pridávať nákupy raz za 5 dní. V priebehu jedného dňa je možné zaznamenať maximálne 3 nákupy u toho istého predajcu. Pridaný nákup je možné po dobu jednej hodiny od pridania kvôli oprave zo systému vymazať.
5.6. Pri nákupe u registrovaného predajcu má zákazník nárok na výhodu, ktorú má predajca uvedenú. Predajcov a ich výhody pre zákazníkov na bicykli je možné nájsť na mape predajcov alebo v zozname predajcov s možnosťou filtrovania podľa kategórie alebo lokality. Pri návšteve takéhoto predajcu je potrebné sa odvolať na kampaň a preukázať dôveryhodne svoj príchod na bicykli.
5.7. Predmetom súťaže sú viaceré kategórie na národnej úrovni, v ktorých sa bude odmeňovať. Sú to: Súťaž o hlavnú cenu, najvyšší celkový počet všetkých nákupov, najvyšší počet nákupov u registrovaných predajcov a náhodný výber spomedzi registrovaných zákazníkov (do tejto kategórie budú zaradení zákazníci, ktorí zaznamenajú minimálne päť nákupov počas celej doby trvania kampane) + ďalšie špeciálne kategórie. Ocenení budú automaticky všetci účastníci, ktorí absolvujú minimálne desať nákupov. Všetky súťaže budú odmeňnované v súlade s rozpisom cien.
5.8. Jeden výherca môže byť odmenený len v jednej kategórii (nevzťahuje sa na fotografickú súťaž a súťaž na facebooku). Dôležitosť kategórií je nasledovná: hlavná cena, najvyšší počet nákupov u registrovaných predajcov, najvyšší celkový počet všetkých nákupov.
5.9. Za nákup sa nepovažuje cesta do obchodu v ktorom súťažiaci pracuje alebo do obchodu chodí pravideľne za iným účelom než je nákup.

6. Súťaž pre registrovaných predajcov a obchodníkov
6.1. Podmienkou účasti v súťažiach pre predajcov je úspešná registrácia v kampani a splnenie základných podmienok pre účasť
6.2. Už registrovaní predajcovia budú každoročne vyzvaní pre potvrdenie svojej účasti v aktuálnom ročníku kampane a pre aktualizáciu poskytovaných výhod, údajov a fotografie.
6.3. Každý predajca obdrží po zaregistrovaní informačný mail s potvrdením registrácie a zaradením do zoznamu predajcov ako aj potrebné propagačné materiály
6.4. Predajca pri registrácii mailom uvedie nasledovné informácie: mailový kontakt a meno osoby, ktorá bude kontaktnou osobou počas celej kampane, presnú adresu a názov prevádzky, fotografiu predajne, formu zľavy, ktorú bude zákazníkom poskytovať počas kampane v mesiaci septembri. Forma zľavy je individuálna, najčastejšie sa využívajú zľavy z nákupu v %, alebo tovar či pozornosť k nákupu bezplatne, či poukážky na ďalší nákup a iné výhody. Kreativite sa medze nekladú.
6.5. Úlohou predajcu je následne informovať svojich zákazníkov o možnosti zapojiť sa do kampane a prilákať do svojej predajne čo najviac zákazníkov na bicykli. Pomôcť k tomu mu má aj samotná kampaň a výhody ktoré vie zákazníkom na bicykli poskytnúť.
6.6. Predmetom súťaže sú viaceré kategórie na národnej úrovni, v ktorých sa bude odmeňovať. Sú to: najvyšší počet zaregistrovaných nákupov u predajcu a náhodný výber spomedzi registrovaných predajcov.
6.7. Jeden výherca môže byť odmenený len v jednej kategórii. Dôležitosť kategórií je nasledovná: najvyšší počet zaregistrovaných nákupov u predajcu, náhodný výber spomedzi registrovaných predajcov.

7. Dobrovoľníci a aktivisti
7.1 Dobrovoľníkom sa môže stať ktokoľvek, stačí ak sa prihlási cez mailovú adresu info@nabicyklidoobchodu.sk pošle mail so žiadosťou o prihlásenie sa ako dobrovoľník.
7.2 Dobrovoľník môže súťažiť rovnako bez obmedzení ako ostatní účastníci registráciou na portáli www.nabicyklidoobchodu.sk
7.3 Úlohou dobrovoľníka je osloviť predajcov a obchodníkov a informovať ich o možnosti zapojiť sa do kampane Na bicykli do obchodu.
7.4 V maili, ktorý dobrovoľník pošle je potrebné aby uviedol počet prevádzok, ich názov a adresu, ktoré plánuje osloviť a svoju kompletnú poštovú adresu, kam mu budú potrebné propagačné materiály doručené.
7.5 Registrácia dobrovoľníkov je možná celoročne bez obmedzení. Materiály budú distribuované priebežne.
7.6 Každý dobrovoľník, ktorému sa podarí získať do kampane nové obchody a služby získa navyše za svoju ochotu a čas darček (tričko, vrecko na pečivo).


III. Podmienky účasti v Kampani


1. Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky
2. Súťaž pre registrovaných účastníkov je určená pre osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov ku dňu registrácie
3. Do kampane je možné zapojiť sa počas celého obdobia jej trvania. Čím neskôr sa však zákazník alebo predjca zaregistruje, o to menšiu šancu má uspieť v súťažiach v počte nákupov alebo zákazníkov.IV. Všeobecné ustanovenia


1. Žiaden z výhercov nemá nárok na poskytnutie náhrady za výhru formou finančného či iného plnenia.
2. Vyhlasovateľ Kampane si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zmeniť či zrušiť bez udania dôvodu. Zmena súťažných pravidiel a tohto štatútu je možná len spôsobom uvedeným v tomto štatúte.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté ich dodávateľmi tak, aby mohli byť výhercom vydané v súlade s týmito pravidlami.
4. Výhry nie je možné reklamovať, ani meniť ich typy či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor ani vyhlasovateľ nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou.
5. Podrobné pravidlá Kampane sú účastníkom k dispozícii na www.nabicyklidoobchodu.sk.
6. Kontakty na súťažiacich (e-mail, telefón) zverejnené nebudú a slúžia len pre potreby organizátora kampane


Aktualizované dňa 12.07.2021